info@stavsi.cz +420 602 234 107
Drobečková navigace

Úvod > Info pro zájemce > Projektanti

Pro projektanty

DOPORUČENÍ PRO PROJEKTOVÁNÍ ZE STAVEBNICE STAVBY

Stavba sestavená z dílů stavebnice STAVSI musí odolávat projektovaným a zejména reálným účinkům zatížení, kterým bude vystavena, včetně vlivů prostředí. Systém průkazných zkoušek prokázal vhodnost konstrukcí ze stavebního materiálu STAVSI a jeho shodu s evropskou normou.

Tvárnice z liaporu jsou betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem a splňují ustanovení dle ČSN EN 771-3. Spojovací lišty tvoří pomocný spojovací materiál. Synergie spojených dílů je ověřena mechanickými a protipožárními průkaznými zkouškami. Navrhování zděných konstrukcí STAVSI musí být přiměřeně provedeno v souladu s pravidly ČSN EN 1990 a s průkaznými zkouškami. Modularita stavebnice STAVSI zajišťuje systematické pravidelně se opakující propojení jednotlivých dílů ve všech typech konstrukcí. Míra opakující se pravidelnosti je přímo úměrná jednoduchosti použití a uživatelské přívětivosti. Nejmenší, dále již nedělitelný, modul limituje rozměry realizovaných konstrukcí. Z takto definovaných a realizovaných dílů lze tvořit množství kombinací staveb podle konkrétních požadavků na jejich vlastnosti.

Stavební materiál STAVSI je modulární systém, takže rozměry nosných stěn a příček navrhovaných staveb jsou jednoduše dány celočíselnými násobky délky základní tvárnice (250mm) a celočíselnými násobky výšky tvárnic (200mm). Při projektování je dobré uvádět vedle skladebných i skutečné rozměry, protože je tak snadno dostupná informace o počtu použitých velkých a základních tvárnic v každé stavěné řadě.

Stavební materiál STAVSI se zejména hodí pro stavby s pravoúhlým nebo liniovým půdorysem, to znamená pro stavby s půdorysem tvaru čtverce nebo obdélníku, nebo pro samostatné stěny. Lze je použít i pro stavby, v jejichž půdorysu je i jiný než pravý úhel, potom se musí v projektu a při realizaci dodržet vhodné kotvení na styku stěn pod jiným než pravým úhlem. Stavebnice STAVSI není vhodná pro stavby s kruhovým půdorysem.

Při projektování je vhodné umístit maximum rozvodů inženýrských sítí do podlah a stropů. V projektu je dobré označit trasy pro rozvody a uvádět jejich absolutní vzdálenosti nejlépe v teoretických rozměrech pro všechny drážky, které mají být volné bez vnějších spojovacích lišt pro vertikální rozvody inženýrských sítí. Tak se zjednoduší a zlevní práce spojené s rozvody, protože u nich maximálně odpadne potřeba bouracích a později začišťovacích prací. Prostory pro rozvody inženýrských sítí ve zdivu nesmí narušit stabilitu konstrukce stavby, například nesmí procházet překlady a musí mít maximálně přípustné. Je vhodné využít pro rozvody předstěny. Ještě přípustné rozměry bez nutného posouzení statickým výpočtem jsou uvedené v ČSN EN 1996-1-1 část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené konstrukce (odst. 8.6.).

Při projektování stavby ze stavebnice STAVSI je vhodné provést návrhy tak, aby díky charakteristikám stavebního materiálu STAVSI nemusely být realizovány ztužující věnce. Při projektování stavebních otvorů je třeba brát v úvahu možnosti dílů stavebnice. Teoretické rozměry stavebních otvorů by měly odpovídat celočíselným násobkům délky a výšky základní nosné nebo příčkové tvárnice. V nosných stěnách je v odůvodněných případech možné uvažovat délkové rozměry otvorů na celočíselný násobek šířky vyráběné příčkové základní tvárnice (125mm).

Příčky se buď napojují vždy kolmo, a to tak, že dvě vnější drážky u napojovaných tvárnic vytvoří drážku vnitřní s průřezem dvojité rybiny. Ke spojení se používají vnitřní spojovací lišty (pryž, pevně spojené – lepené, šroubované - dvě dřevěné vnější spojovací lišty), nebo se napojují souběžně s boční stěnou nosné tvárnice. Při stavbě přímých příček bez přirozeného zalomení je třeba provádět po 3-4m kotvení, například pomocí ocelových profilů. Stabilita příček během stavby musí být zajištěna vhodnými opatřeními (např. v oblasti stěna/strop-zaklínováním). Stabilitu příček a jejich napojení na nosné zdi lze posílit například použitím ocelových profilů. Připojení příček ke stropu lze provádět pomocí kovových úhelníků nebo jiných ocelových profilů. V případě, že na příčku může působit zátěž stropní konstrukce, je vhodné na ukončení příčky pod stropní konstrukci vložit pružný materiál.

Podle potřeby má projektant k dispozici vyrobené tvárnice STAVSI ve dvou pevnostech v tlaku. Jde o tvárnice s pevností 6MPa a s pevností 12MPa. Pro pevnost tvárnic 6MPa je objemová hmotnost materiálu 920kg/m3. Pro pevnost tvárnic 12MPa je objemová hmotnost materiálu 1200kg/m3. Pokud z projektu vyplývá potřeba jiné pevnosti tvárnic, pak je po dohodě možné vyrobit je na zakázku. Stejně tak je možné na zakázku vyrobit železobetonové a pryžové spojovací lišty s použitím silnějších ocelových drátů a s vyšší pevností základního materiálu. Tak je možné docílit podstatně vyšší tuhosti konstrukce při zachování její značné houževnatosti.

Optimální je řešit projekt s maximálním využitím suchých technik výstavby, kdy jde minimálně o montáž hrubé stavby, podlah, stropů a vnitřního zakončení stěn. Stěny ze stavebního systému STAVSI zabírají minimální místo na základové desce, jinými slovy maximalizují získanou využitelnou podlahovou plochu. Obvodové stěny se zateplují kontaktními zateplovacími systémy. Běžně jde o lepený EPS nebo izolační vláknité materiály. Obvodové stěny je možné podle potřeby zakončit tenkovrstvou omítkou (lepidlo, perlinky, akrylátová omítka), nebo je možné využít dřevěný rošt a zakončit stěny montáží dřevěného obložení nebo montáží obložení z cementotřískových desek, apod. Na izolaci lze podle podmínek aplikovat tenkovrstvou omítku nebo odvětrávanou fasádu.

Informace o spotřebě stavebního materiálu STAVSI:

Spotřeba nosných tvárnic STAVSI při suchém zdění  základní   20 kusů na 1 m    80 kusů na 1m3   
velká    10 kusů na 1 m2    40 kusů na 1m3
Spotřeba příčkových tvárnic STAVSI při suchém zdění         základní     20 kusů na 1 m  160 kusů na 1m3
velká   10 kusů na 1 m     80 kusů na 1m3

Informace o hmotnosti zdiva STAVSI:

Průměrná hmotnost usazených tvárnic

se spojovacími lištami 

(pro tvárnice s pevností v tlaku 4MPa)  

základní nosná    13,5 kg/kus        270 kg/ m2  
velká nosná    27,0 kg/kus   
 základní příčka      6,5 kg/kus       130 kg/ m2 
velká příčka   13,0 kg/kus    

Pro samotné tvárnice STAVSI z lehkého betonu s Liaporem platí třída reakce na oheň A1. Pro tvárnice STVASI spojované železobetonovými nebo ocelovými vnějšími spojovacími lištami platí třída reakce na oheň A1. Pro tvárnice STVASI spojované dřevěnými vnějšími spojovacími lištami platí třída reakce na oheň D. Požární odolnost stěny STAVSI je REI/REW minimálně 180 minut. Ze stavebního systému STAVSI se dají realizovat i náročné požárně dělící stěny.

Při použití stavebnice STAVSI se zatím počítá s použitím ocelových profilů I do výšky 180mm a nebo vyráběných prefabrikovaných překladů s jinou modulovou výškou, například od firmy Lias Vintířov. Konkrétně jde o překlady s výškou 115mm. Tento fakt nijak negativně technologicky neovlivní skladebný charakter suché výstavby. Pouze si vyžádá úpravu nadpraží na celkovou výšku 200mm  pro položení další řady tvárnic. Pokud se použije maltové lože při uložení překladů, musí být střední tloušťka takové ložné spáry 10mm.

Samosvorné řešení technologií STAVSI eliminuje běžné tahové síly, a to i v místech jejich zvýšené koncentrace (parapetní zdivo, zdivo v okolí stavebních otvorů, apod.). Proto při použití stavebnice STAVSI je na rozhodnutí projektanta, zda v uvedených místech zdivo nechá dál vyztužit.

SOUHRN TECHNICKÝCH PARAMETRŮ STAVEBNÍHO MATERIÁLU STAVSI

Tloušťka   zdiva

250 mm

Objemová   hmotnost

920 kg.m-3

Pevnost   zdícího prvku v tlaku

6 MPa

Charakteristická   pevnost zdiva v tlaku

2 MPa

Charakteristická   pevnost zdiva v tahu za ohybu:

 

      rovnoběžně s ložnou spárou

0,54 MPa

      kolmo k ložné spáře

1,01 MPa

Charakteristická   pevnost zdiva ve smyku

4,22 MPa

R-tepelný   odpor neomítnutého zdiva

0,81 m2 kW-1

R-tepelný   odpor zdiva +160mm EPS70

4,91 m2 kW-1

Nasákavost

14 g.m-2.s-1

Normový součinitel   difuze vodní páry/normový faktor difuzního odporu

 0,021 s / 9

Reakce na   oheň zdícího prvku třída (dle použitých vnějších spojovacích lišt):

 

       železobeton, ocelový plech

A1

       dřevo

D2

Požární   odolnost REI/REW

> 180  min

Součinitel   duktility zdiva STAVSI (pro pevnost v tahu podle normy pro tvárnicové   zdivo: 0,4MPa)

3,13 *

Vážená   laboratorní neprůzvučnost zdiva

 42 dB

Vážená   laboratorní neprůzvučnost omítnutého zdiva

51 dB

* … vychází ze statisticky zpracovaných hodnot duktility podle zkušebního protokolu č.210234/2014 „Stanovení duktility zdiva z ohybové zkoušky“ (ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra Experimentální centrum 06/2014 – Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA, č.1048).