CENÍK​

Ceník zahrnuje tvárnice a spojovací lišty pro stavbu stěn a systémové překlady. STAVSI je stavebnicový systém suché výstavby. Cena vždy odpovídá počtu použitých dílů stavebního systému v každé konkrétní stavbě. V tabulkách níže jsou uvedeny ceníkové ceny jednotlivých dílů a také tabulka porovnání s jinými stavebními materiály. Díky výhodám systému je celková cena hrubé stavby výrazně nižší než s použitím jiných materiálů, na příkladu rodinného domu v tabulce níže vychází stavba se STAVSI levněji o 140 tisíc a až o polovinu rychleji. Zašlete skicu či projekt s rozměry na  a připravíme Vám cenovou nabídku na míru pro Vaši stavbu. Zákazníkům poskytujeme i individuální množstevní slevy.

Průměrná realizovaná cena za 1 m² nosného zdiva STAVSI je cca 1200,00 Kč bez DPH a příčky STAVSI cca 820,00 Kč bez DPH. Průměrně realizovaný 1 m² nosného a obvodového zdiva nebo příčky obsahuje 10 tvárnic (L20, resp. L40), 3,5 vnitřní spojovací pryžové lišty (G40) a 33 vnějších spojovacích lišt (B40 a D40).

Stavební systém STAVSI je vedený v databázi ÚRS.

porovnání STAVSI

Typ (MPa)

Popis

Rozměr mm dxšxv

Cena Kč / ks bez DPH

Cena Kč / ks 21% DPH

Cena Kč / m² bez DPH

Cena Kč / m² 21% DPH

L10 (6)

Tvárnice nosná základní

250 x 250 x 200

43,70

52,88

874,00

1 057,54

L20 (6)

Tvárnice nosná velká

500 x 250 x 200

87,40

105,75

874,00

1 057,54

L12 (12)

Tvárnice nosná základní

250 x 250 x 200

47,50

57,48

950,00

1 149,50

L22 (12)

Tvárnice nosná velká

500 x 250 x 200

95,00

114,95

950,00

1 149,50

L30 (6)

Tvárnice příčková základní

250 x 125 x 200

22,80

27,59

456,00

551,76

L40 (6)

Tvárnice příčková velká

500 x 125 x 200

45,60

55,18

456,00

551,76

L32 (12)

Tvárnice příčková základní

250 x 125 x 200

26,60

32,19

532,00

643,72

L42 (12)

Tvárnice příčková velká

500 x 125 x 200

53,20

64,37

532,00

643,72

B40

Vnější spoj. lišta žb

400

15,20

18,39

608,00

735,68

D40

Vnější spoj. lišta dřevo

400

15,20

18,39

608,00

735,68

G40

Vnitřní spoj. lišta pryž

400

60,80

73,57

1 216,00

1 471,36

Překlad SNL20

Hmotnost

Cena Kč / ks

195/198-500/998

48 kg

997

195/198-750/1248

59 kg

1 225

195/198-1000/1498

72 kg

1 472

195/198-1250/1748

83 kg

1 700

195/198-1500/1998

95 kg

1 947

195/198-1750/2248

107 kg

2 194

195/198-2000/2498

120 kg

2 574

195/198-2250/2748

134 kg

2 831

195/198-2500/2998

147 kg

3 097

Překlad SPL20

Hmotnost

Cena Kč / ks

115/198-500/998

29 kg

579

115/198-750/1248

36 kg

693

115/198-1000/1498

44 kg

845

115/198-1250/1748

52 kg

988

115/198-1500/1998

59 kg

1 130

115/198-1750/2248

67 kg

1 254

115/198-2000/2498

74 kg

1 510

DODACÍ PODMÍNKY

Jednotlivé díly STAVSI jsou expedovány z výrobních závodů smluvních výrobců zabalené na dřevěných přepravních paletách a řídí se obchodně technickými podmínkami jednotlivých smluvních výrobců.

Rozložení nosných tvárnic STAVSI na paletě: 7 kusů L20 (L22) a 1 kus L10 (L12) v každé řadě. 5 řad na paletě. Výška materiálu na paletě je 100 cm, váha palety s tvárnicemi P6 (6 MPa) je cca 870 kg, váha palety s tvárnicemi P12 (12 MPa) je cca 1280 kg.

Rozložení příčkových tvárnic STAVSI na paletě: 13 kusů L40 (L42) a 1 kus L30 (32) v každé řadě. 5 řad na paletě. Výška materiálu na paletě je 100 cm, váha palety s tvárnicemi P6 (6 MPa) je cca 780 kg, váha palety s tvárnicemi P12 (12 MPa) je cca 1150 kg.

Cena vratné palety tvárnic a železobetonových lišt 120 x 80 cm je 235,- Kč bez DPH, 284,35 Kč s 21% DPH. Vrácení palet je možné u smluvních výrobců produktů STAVSI, a to v rámci jejich platných obchodních podmínek, nebo po dohodě do společnosti STAVSI, s.r.o., případně v jakékoli výkupně palet, kde se tyto palety vykupují.

Palety od pryžových a dřevěných spojovacích lišt jsou jednorázové a nevrací se. Cena těchto palet je 50,- Kč bez DPH, 60,50 Kč s 21% DPH.

Přepravu podle dohody v rámci cenové nabídky může zajistit prodávající nebo si ji může zajistit kupující na vlastní odpovědnost a náklady. Náklady na dopravu stanoví prodejce podle vzdálenosti a množství dopravovaných produktů STAVSI.

Odpovědnost za případné vady produktů se řeší v souladu s platným českým právem. Případné barevné odlišnosti a vápenné výkvěty na tvárnicích a/nebo drobná mechanická poškození produktů stavebního systému STAVSI, která nemají podstatný vliv na jejich funkci a vlastnosti, nejsou považovány za vadu výrobku.

Zjevné a zjistitelné vady na produktech je kupující povinen uplatnit ihned při dodání produktů a vyznačit je písemně na dodacím nebo expedičním listě. Ostatní vady pak nejpozději do tří dnů po převzetí produktů. Kupující je oprávněn uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží pouze písemným oznámením doručeným STAVSI, s.r.o., přičemž může uplatnit nároky pouze u ve stavbě nezpracovaných produktů. V opačném případě pak prodávající nenese žádnou odpovědnost za případnou jakoukoli škodu vzniklou vlivem zapracování produktů se zjistitelnou či zjevnou vadou do stavby.

Dodání produktů STAVSI kupujícímu proběhne v termínu uvedeném v potvrzení objednávky prodávajícím obvykle do 30 pracovních, nejpozději do 60 pracovních dnů od následujícího dne, kdy byla na účet prodávajícího připsána záloha na materiál, pokud není s kupujícím, respektive dopravcem domluveno jinak. Prodávající není vázán k dodržení sjednaného termínu dodání produktů stavebního systému STAVSI z důvodů:

– vyšší moci,

– technologických, výrobních či přepravních problémů na straně smluvních výrobců produktů STAVSI.

Dodáním produktů se rozumí předání dojednaného množství produktů kupujícímu a jeho převzetí kupujícím, které kupující potvrdí písemně na dodací nebo expediční list, a to buď v místě dojednaného dovozu produktů dopravcem prodávajícího, nebo v místě nakládky produktů dopravcem sjednaným kupujícím a v tom případě musí být dopravce nebo zástupce kupujícího vybaven plnou mocí od kupujícího k převzetí produktů stavebního systému STAVSI.

V případě dodávky produktů dopravcem prodávajícího, je kupující povinen zajistit v termínu a v místě dodání odpovídající manipulační techniku vhodnou k bezproblémovému a okamžitému složení produktů z auta dopravce a osobu oprávněnou k převzetí produktů. V opačném případě jdou veškeré vícenáklady na vrub kupujícího, a ten je povinen je bez prodlení uhradit na místě. V případě prodlení kupujícího s převzetím produktů je prodávající oprávněn na kupujícím požadovat smluvní pokutu ve výši 1% z hodnoty kupní ceny za každý den prodlení. Pokud kupující nepřevezme objednané produkty ani po 15 kalendářních dnech od původního termínu doručení, má se za to, že smlouva byla porušena podstatným způsobem a v takovém případě je prodávající oprávněn na kupujícím požadovat smluvní pokutu ve výši odpovídající 50% hodnoty kupní ceny předmětných produktů.

Přechod nebezpečí škody včetně nahodilé ztráty na produktech stavebního systému STAVSI přechází na kupujícího okamžikem převzetí produktů nebo okamžikem, kdy je kupující v prodlení s převzetím produktů, nebo okamžikem převzetí produktů dopravcem sjednaným ze strany kupujícího.

Technické parametry

Technické údaje uváděné v prospektech a v Ceníku jsou brány jako průměrné hodnoty. Údaje o spotřebě a množství produktů v jednotlivých cenových nabídkách a jiných dokumentech se opírají o průměrné ukazatele ve stavebnictví s ohledem na principy suchého zdění.

Ing. Hynek Siedek v.r.

jednatel STAVSI, s.r.o.