CENÍK​

Ceník zahrnuje tvárnice a spojovací lišty pro stavbu stěn a systémové překlady. STAVSI je stavebnicový systém suché výstavby. Cena vždy odpovídá počtu použitých dílů stavebního systému v každé konkrétní stavbě. V tabulkách níže jsou uvedeny ceníkové ceny jednotlivých dílů a také tabulka porovnání s jinými stavebními materiály. Díky výhodám systému je celková cena hrubé stavby výrazně nižší než s použitím jiných materiálů, na příkladu rodinného domu v tabulce níže vychází stavba se STAVSI levněji o 140 tisíc a až o polovinu rychleji. Zašlete skicu či projekt s rozměry na info@stavsi.cz a připravíme Vám cenovou nabídku na míru pro Vaši stavbu. Zákazníkům poskytujeme i individuální množstevní slevy.

Průměrná realizovaná cena za 1 m² nosného zdiva STAVSI je cca 1600,00 Kč bez DPH a příčky STAVSI cca 1100,00 Kč bez DPH. Průměrně realizovaný 1 m² nosného a obvodového zdiva nebo příčky obsahuje 10 tvárnic (L20, resp. L40), 3,5 vnitřní spojovací pryžové lišty (G40) a 33 vnějších spojovacích lišt (B40 a D40).

Stavební systém STAVSI je vedený v databázi ÚRS.

porovnání STAVSI

Typ (MPa)

Popis

Rozměr mm dxšxv

Cena Kč / ks bez DPH

Cena Kč / ks 21% DPH

Cena Kč / m² bez DPH

Cena Kč / m² 21% DPH

L10 (6)

Tvárnice nosná základní

250 x 250 x 200

64,00

77,44

1 280,00

1 548,80

L20 (6)

Tvárnice nosná velká

500 x 250 x 200

128,00

154,88

1 280,00

1 548,80

L12 (12)

Tvárnice nosná základní

250 x 250 x 200

65,00

78,65

1 300,00

1 573,00

L22 (12)

Tvárnice nosná velká

500 x 250 x 200

130,00

157,30

1 300,00

1 573,00

L30 (6)

Tvárnice příčková základní

250 x 125 x 200

31,50

38,12

630,00

762,30

L40 (6)

Tvárnice příčková velká

500 x 125 x 200

63,00

76,23

630,00

762,30

L32 (12)

Tvárnice příčková základní

250 x 125 x 200

32,50

39,33

650,00

786,50

L42 (12)

Tvárnice příčková velká

500 x 125 x 200

65,00

78,65

650,00

786,50

B40

Vnější spoj. lišta žb

400

22,00

26,62

880,00

1 064,80

D40

Vnější spoj. lišta dřevo

400

22,00

26,62

880,00

1 064,80

G40

Vnitřní spoj. lišta pryž

400

69,00

83,49

690,00

834,90

Překlad SNL8

Hmotnost

Cena Kč / ks bez DPH

Cena Kč / ks 21% DPH

195/198-500/998

51 kg

1 197,00

1 448,37

195/198-750/1248

64 kg

1 463,00

1 770,23

195/198-1000/1498

77 kg

1 767,00

2 138,07

195/198-1250/1748

90 kg

2 033,00

2 459,93

195/198-1500/1998

103 kg

2 337,00

2 827,77

195/198-1750/2248

116 kg

2 632,00

3 184,72

195/198-2000/2498

130 kg

3 069,00

3 713,49

195/198-2250/2748

142 kg

3 373,00

4 081,33

195/198-2500/2998

156 kg

3 686,00

4 460,06

195/198-2750/3248

168 kg

3 971,00

4 804,91

195/198-3000/3498

181 kg

4 294,00

5 195,74

Překlad SPL8

Hmotnost

Cena Kč / ks bez DPH

Cena Kč / ks 21% DPH

115/198-500/998

29 kg

713,00

862,73

115/198-750/1248

37 kg

865,00

1 046,65

115/198-1000/1498

44 kg

1 045,00

1 264,45

115/198-1250/1748

53 kg

1 226,00

1 483,46

115/198-1500/1998

61 kg

1 406,00

1 701,26

115/198-1750/2248

69 kg

1 558,00

1 885,18

115/198-2000/2498

76 kg

1 862,00

2 253,02

DODACÍ PODMÍNKY

Jednotlivé díly STAVSI jsou expedovány z výrobních závodů smluvních výrobců zabalené na dřevěných přepravních paletách a řídí se obchodně technickými podmínkami jednotlivých smluvních výrobců.

Rozložení nosných tvárnic STAVSI na paletě: 7 kusů L20 (L22) a 1 kus L10 (L12) v každé řadě. 5 řad na paletě. Výška materiálu na paletě je 100 cm, váha palety s tvárnicemi P6 (6 MPa) je cca 900 kg, váha palety s tvárnicemi P12 (12 MPa) je cca 1400 kg.

Rozložení příčkových tvárnic STAVSI na paletě: 13 kusů L40 (L42) a 1 kus L30 (32) v každé řadě. 5 řad na paletě. Výška materiálu na paletě je 100 cm, váha palety s tvárnicemi P6 (6 MPa) je cca 780 kg, váha palety s tvárnicemi P12 (12 MPa) je cca 1250 kg.

Cena vratných palet odpovídá platným obchodním podmínkám smluvních výrobců dílů STAVSI. Vrácení palet je možné prostřednictvím STAVSI, s.r.o., u smluvních výrobců dílů STAVSI, a to dle jejich platných obchodních podmínek, případně v jakékoli výkupně palet.

Palety od pryžových a dřevěných spojovacích lišt jsou jednorázové a nevrací se. Cena těchto palet je 100,- Kč bez DPH, 121,- Kč s 21% DPH.

Přepravu podle dohody v rámci cenové nabídky může zajistit prodávající nebo si ji může zajistit kupující na vlastní odpovědnost a náklady. Náklady na dopravu stanoví prodejce podle vzdálenosti a množství dopravovaných produktů STAVSI.

Odpovědnost za případné vady produktů se řeší v souladu s platným českým právem. Případné barevné odlišnosti a vápenné výkvěty na tvárnicích a/nebo drobná mechanická poškození produktů stavebního systému STAVSI, která nemají podstatný vliv na jejich funkci a vlastnosti, nejsou považovány za vadu výrobku.

Zjevné a zjistitelné vady na produktech je kupující povinen uplatnit ihned při dodání produktů a vyznačit je písemně na dodacím nebo expedičním listě. Ostatní vady pak nejpozději do tří dnů po převzetí produktů. Kupující je oprávněn uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží pouze písemným oznámením doručeným STAVSI, s.r.o., přičemž může uplatnit nároky pouze u ve stavbě nezpracovaných produktů. V opačném případě pak prodávající nenese žádnou odpovědnost za případnou jakoukoli škodu vzniklou vlivem zapracování produktů se zjistitelnou či zjevnou vadou do stavby.

Dodání produktů STAVSI kupujícímu proběhne v termínu uvedeném v potvrzení objednávky prodávajícím obvykle do 30 pracovních, nejpozději do 60 pracovních dnů od následujícího dne, kdy byla na účet prodávajícího připsána záloha na materiál, pokud není s kupujícím, respektive dopravcem domluveno jinak. Prodávající není vázán k dodržení sjednaného termínu dodání produktů stavebního systému STAVSI z důvodů:

– vyšší moci,

– technologických, výrobních či přepravních problémů na straně smluvních výrobců produktů STAVSI.

Dodáním produktů se rozumí předání dojednaného množství produktů kupujícímu a jeho převzetí kupujícím, které kupující potvrdí písemně na dodací nebo expediční list, a to buď v místě dojednaného dovozu produktů dopravcem prodávajícího, nebo v místě nakládky produktů dopravcem sjednaným kupujícím a v tom případě musí být dopravce nebo zástupce kupujícího vybaven plnou mocí od kupujícího k převzetí produktů stavebního systému STAVSI.

V případě dodávky produktů dopravcem prodávajícího, je kupující povinen zajistit v termínu a v místě dodání odpovídající manipulační techniku vhodnou k bezproblémovému a okamžitému složení produktů z auta dopravce a osobu oprávněnou k převzetí produktů. V opačném případě jdou veškeré vícenáklady na vrub kupujícího, a ten je povinen je bez prodlení uhradit na místě. V případě prodlení kupujícího s převzetím produktů je prodávající oprávněn na kupujícím požadovat smluvní pokutu ve výši 1% z hodnoty kupní ceny za každý den prodlení. Pokud kupující nepřevezme objednané produkty ani po 15 kalendářních dnech od původního termínu doručení, má se za to, že smlouva byla porušena podstatným způsobem a v takovém případě je prodávající oprávněn na kupujícím požadovat smluvní pokutu ve výši odpovídající 50% hodnoty kupní ceny předmětných produktů.

Přechod nebezpečí škody včetně nahodilé ztráty na produktech stavebního systému STAVSI přechází na kupujícího okamžikem převzetí produktů nebo okamžikem, kdy je kupující v prodlení s převzetím produktů, nebo okamžikem převzetí produktů dopravcem sjednaným ze strany kupujícího.

Technické parametry

Technické údaje uváděné v prospektech a v Ceníku jsou brány jako průměrné hodnoty. Údaje o spotřebě a množství produktů v jednotlivých cenových nabídkách a jiných dokumentech se opírají o průměrné ukazatele ve stavebnictví s ohledem na principy suchého zdění.

Ing. Hynek Siedek v.r.

jednatel STAVSI, s.r.o.